İNSAN VE DİN
İNSAN VE DİN
42. KİTABULLÂH DİYOR Kİ

19. "Lâ yüs'elu amma yef'alu..." (21.Enbiyâ':23)

"Yaptığından soru sorulmaz!.."

20. "...yahlüku mâ yeşa'*..." (42.Şûrâ:49)

"...Dilediğini yaratır..."

21. "...innAllâhe yef'alu ma yüriyd" (22.Hac:14)

"...Kesinlikle Allâh irade ettiğini yapar (ilminden açığa çıkmasını irade ettiğini kudretiyle oluşturur; İlim - İrade - Kudret)."

22. "...ve yef'alullahu ma yeşa'" (14.İbrahiym:27)

"...Allâh dilediğini yapar!"

23. "...ve ennAllâhe yehdiy men yüriyd" (22.Hac:16)

"...Muhakkak ki Allâh kimi dilerse onu hakikate yönlendirir, hidâyet eder."

24. "...yehdillâhu linûriHİ men yeşâ'*..." (24.Nûr:35)

"Allâh (insanın hakikati olan Esmâ mertebesi) dilediği kimseyi kendi nûruna (kendi hakikati ilmine) erdirir!"

25. "Men yehdillâhu fe "HU"vel mühtediy*..." (7.Araf:178)

"Allâh kime hidâyet eder ise, odur hakikate eren!"

26. "Ve men yehdillâhu fema lehu min mudıll*..." (39.Zümer:37)

"Allâh kime hidâyet ederse, kimse onu saptıramaz!.."

27. "...ve yehdiy ileyHİ men yüniyb" (42.Şûrâ:13)

"...kendine yönelenleri de hakikate erdirir!"

28. "Yü'til Hıkmete men yeşâu, ve men yü'tel Hıkmete fekad utiye hayren kesiyra* ve ma yezzekkeru illâ ülül elbab" (2.Bakara:269)

"Hikmeti dilediğine verir. Kime Hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Bunu, derin düşünebilen akıl sahiplerinden gayrısı anlamaz."

29. "...Allâhu yectebiy ileyHİ men yeşau..." (42.Şûrâ:13)

"...Allâh dilediğini kendine seçer..."

30. "...zâlike fadlullahi yü'tiyhi men yeşa'*..." (57.Hadiyd:21)

"...İşte bu Allâh'ın fazlıdır ki onu dilediğine verir!.."

31. "Ve men yehdillâhu fema lehu min mudıll*..." (39.Zümer:37)

"Allâh kime hidâyet ederse, kimse onu saptıramaz!.."

32. "...ve lakinnAllâhe yüzekki men yeşa'*..." (24.Nûr:21)

"...Fakat Allâh dilediğini arındırır..."

33. "Kad eflaha men zekkâha" (91.Şems:9)

"Gerçekten onu (bilincini) arındıran kurtulmuştur."

34. "...va'lemu ennAllâhe yehulü beynel mer'i ve kalbihi ve ennehu ileyHİ tuhşerun" (8.Enfâl:24)

"...İyi bilin ki (davet edildiğinize uymazsanız) Allâh (beynindeki var olan sistemiyle) kişinin bilinci ile kalbi arasına girip engel olur... Siz O'na haşrolunacaksınız."

35. "...külle yevmin HUve fiy şe'n" (55.Rahmân:29)

"'HÛ' her "AN" yeni iştedir!"

36. "Yemhullahu ma yeşau ve yüsbit* ve 'ındeHU Ümmül'Kitab" (13.Ra'd:39)

"Allâh dilediğini ortadan kaldırır ve (dilediğini de) sâbit kılar. O'nun indîndedir Ümmül Kitap (ana BİLGİ - Esmâ mertebesinin her an nasıl bir şe'nde olacağının ilmi)!"

37. "Ma yubeddelul kavlu..." (50.Kaf:29)

"Benim katımda hüküm değiştirilmez!.."

41. VEDAM  42. KİTABULLÂH DİYOR Kİ - SAYFA 103  42. KİTABULLÂH DİYOR Kİ - SAYFA 105  42. KİTABULLÂH DİYOR Kİ
Sayfa 104