Sayfayı Yazdır

İnsan ve Din

 • Cehennem Rahmettir Cehennem Rahmettir!

  “Er RAHMÂN-ir RAHIYM”in mânâlarından daha başkalarına gelince... Bu konuya daha önce, “besmele”nin izahında değinmiştik... Burada...

 • Secde Secde

  “Secde hâli, kulun ALLÂH’a en yakın olduğu hâldir” buyuruluyor... “Secde” nedir ki “ALLÂH”a en yakın hâl oluyor? “Secdede kul il...

 • Rükû Rükû

  Evet namazda Fâtiha’yı okuduktan sonra biraz daha ilave âyet yahut sûre okuyup, sonra rükûya gidiyorsun. Ondan sonra rükûya gider...

 • Cuma Namazı Cuma Namazı

  Rasûlullâh zamanında ezan okunduktan sonra kâmet getirilir ve bu kâmet sonrasında hutbeye çıkılarak...

 • Zekât vermek Zekât Vermek

  Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok yerde geçen; “ekıymus Salâte ve atuz zekât” = “namazı ikame ediniz; zekâtı veriniz” tanımlamasından soru...

 • İbadet Kişinin Kendisi İçindir İbadet, Kişinin Kendisi İçindir!

  “İbadet” adı verilen bütün çalışmaların, tamamıyla, beynin biyoelektrik ve biyoşimik yapısıyla ilgili olduğundan söz etmiştik.....

 • "Hac"ca Gelince "Hac"ca Gelince

  “Hac”cın iki hedefi vardır ki, bunlardan birisine ulaşmak zorunludur; 1. Yaşamının “Arafat”ta bulunduğun o anına kadar, ruhuna yü...

 • "Allâh"a Yakîn Vesilesi "Oruç" "Allâh"a Yakîn Vesilesi "Oruç"

  “Ramazan” ayı diye bildiğimiz ayda “oruç”lu olmak, sağlığı yerinde olan her müslümana; yani “İslâm”ı fark etmiş, idrak etmiş, kabu...

 • Dinin Direği Namaz Dinin Direği Namaz

  Hz. Rasûlullâh (aleyhisselâm) Efendimiz bir açıklamasında: “NAMAZ, DİNİN DİREĞİDİR!” buyuruyor. Dinin direği ne demektir?.. O z...

 • Araç-Amaç Araç-Amaç

  Kelime-i şehâdet’ten sonra, “İslâm”ın ikinci şartı Mirâc'dır! Kelime-i şehâdet ile, “Allâh”ın varlığına, Tekliğine, Ahadiyetine,...

 • "Din Günü" Ne Zamandır? "Din Günü" Ne Zamandır?

  “MÂLİKİ” veya “MELİKİ” YEVMİD DİYN... “DİN GÜNÜ”nün “MÂLİK”i veya “MELİK”i... Bu âyette geçen kelime bazıları tarafından “MÂLİK”...

 • Semâvi Dinler Yanlışı Semâvi Dinler Yanlışı

  Hepimiz biliyoruz ki... “ALLÂH İNDÎNDE DİN, İSLÂM’DIR...” (3.Âl-u İmran: 19) “KİM İSLÂM’DAN (teslim olunmuşluğun idrakından) BAŞ...

 • "B" Sırrıyla Anlayış "B" Sırrıyla Anlayış

  Söz buraya gelmişken, isterseniz, almış olduğumuz bu “B” harfi sırrıyla bazı âyetleri değerlendirmeye çalışalım: “…vAllâhu muhiyt...

 • Âmentü "Billâhi" Âmentü "Billâhi"

  Şimdi biz başlayalım “Âmentü Billâhi”den... “Âmentü”; “iman ettim”... Neye?.. “Billâhi”!.. Burada dikkat edersek “ALLÂH” kelime...

 • İman Esasları "Âmentü" İman Esasları "Âmentü"

  Kur’ân-ı Kerîm’de “Âmentü” diye bir şey yoktur; tıpkı Kurân’da “İslâm’ın beş şartı vardır” hükmünün bulunmayışı gibi!....

 • Nefs'in Hakikatine İman Nefs'in Hakikatine İman

  İşte kişinin vehmî nefsinden kurtulması, nefs perdesini kaldırması ancak ve ancak iman yolu ile mümkündür. Tabiat ve şartlanmalar...

 • Niçin İman? Niçin İman?

  Niçin “Din” olayı akla değil de, imana dayandırılmış?.. İşin sır noktası bu! Akıl herhangi bir noktayı düşünürken, bütün bağlant...

 • Kurân'daki "Allâh" Tarifi Kurân'daki "Allâh" Tarifi

  Allâh, “Ahad” oluşu dolayısıyla, sınırsız-sonsuz, zerrelere cüzlere ayrılmaktan berîdir! Allâh, “Samed” oluşu dolayısıyla öyle bi...

 • Fâtiha: Hamd'ı Allâh Yapar Fâtiha: Hamd'ı Allâh Yapar

  İlk âyeti okuyoruz: “El Hamdu lillâhi Rabbil’âlemiyn.” “MUTLAK değerlendirme ALLÂH’a aittir!” “Nereden çıktı bu yorum?.. Biz bu...

 • Besmele Hakkında Besmele Hakkında

  “FÂTİHA” Sûresi’nin mânâsı eğer derinliğine doğru anlaşılırsa, bize Kur’ân-ı Kerîm kilidini açacak anahtarı verir... “Kurân’ın sı...

 • Ve Rasulihi... Rasûllerine Ve Rasulihi... Rasûllerine

  Şimdi, “Rasûl”ü anlarken, olayın önemli olan iki yanı var… Bir tanesi herkes tarafından bilinen yanı, diğeri ise hâssül havâss ol...

 • Nebi-Velî-Vahiy-İlham Nebi-Velî-Vahiy-İlham

  Nübüvvet, Nebi; Velâyet, Velî; vahiy ve ilham mevzuları üzerinde konuşalım. Nübüvvet; Allâh’ın bildirdiği gerçeklerin beşeriyete...

 • Kelime-i Tevhid Ne Demektir? Kelime-i Tevhid Ne Demektir?

  İslâm Dini’nin temelini, “LÂ İLÂHE İLLÂLLÂH” sözünün mânâsı oluşturur. “Lâ ilâhe illâllâh” ne demektir? Bu söz basit olarak ele...

 • Tanrıdan Allâh'a Tanrıdan Allâh'a

  “İnsan gibi düşünen bir TANRI”dan, “ALLÂH” anlayışına! İnsanoğlu, asırlar ve asırlar boyunca, karşılaştığı pek çok olayın üstesin...

 • İltica İltica

  Yâ Rabbel Âlemiyn! “Mescit” ve “cami”ler, “tapınak”lara dönüştürülmüş; “ALLÂH” adıyla tanıttığın Aziyz ve Subhan varlığın ise “ta...

 • 01. Ahmed Hulûsi, Muhammedî'dir! Ahmed Hulûsi, Muhammedî'dir!

  Dünya’da insanın varoluşunun iki ana sebebi vardır: 1. Ölüm ötesi sonsuz hayatın değişik boyutlar hâlinde devam edecek şartlarına...

 • 02. Kaynaktan Yarına Kaynaktan Yarına

  Dünün değil, yarının seslenişine muhatap olmak, her kişinin değil nasipli kişinin takdiridir!.. Dündekilere dünü anlatmak için ya...

 • Yeniden İslâm Dini'ni Sorgulamak Yeniden İslâm Dini’ni Sorgulamak

  1400 küsur yıl önce anlatılan ve Hz. Âli devri sonunda saltanatlarla örtülüp, ancak tasavvuf ile, mecaz, benzetme ve işaret yollu...

 • Kaynak Suyunu Bulandıranlar Kaynak Suyunu Bulandıranlar

  Kaynak olmayanlar, kaynakların açıklamalarına akıl erdiremedikleri yerde, kendi mantık yetersizlikleri içinde konuya çözüm aramakt...

 • Vahdet ve Kesret Gerçeği Vahdet ve Kesret Gerçeği

  Yaşamda kudret hâkimdir!.. Allâh’ın Kudret Sıfatı vardır; acz sıfatı yoktur!.. Sistemde her an ilmî veya fiilî kudret, âcize galeb...

 • Kabir Sorgusu Kabir Sorgusu

  Bir sahih hadiste, kişi mezara konduğunda Münker ve Nekir adlı iki meleğin şu soruları soracağı bildirilir; “Men Rabbüke? Men Ne...

 • Âhiret Âhiret

  Yaşadıklarımızın zâhiri, o olayın bâtınından, bâtındaki oluşum da zâhirinde yaşanacaklardan bizi perdelemesin! Cuma namazındayım...

 • SES-İNSAN ve DİN kategorisinde .... sohbeti için kullanıldı. Tadına Varmak

  Tatmak” demek, bir şeyin tadını almak demektir ki, bu güzel, hoş, zevk veren şeyler için kullanılan bir kelimedir. Keza Arapça’da...

 • Aslını Bırak Faslına Bak! Aslını Bırak, Faslına Bak!

  “Aslı Hû, nesli Hû”; derler bilirsiniz... Aslı elbette ki önemlidir insanın... Aslı önemlidir mahlûkatın... Aslı önemlidir varlık...

 • Âllah Adının İşareti Allâh Adının İşareti

  İsim, isimlenmiş olana işaret eder bazen birkaç yönden... Biz “ALLÂH” adıyla işaret edilen, diyerek bu konuya değişik bir bakış a...

 • Râhman ve Rahıym Rahmân ve Rahıym

  Söyler geçeriz besmele’yi... Bazen de okuruz arkasından hemen Fâtiha’yı, ölmüşlerimize! Oysa... “Fâtiha’sız salât -namaz- olmaz...

 • 03. Kuran’ın Ruhu Kurân’ın Ruhu

  Kurân’ın “RUHU”, koyduğu hükümlerle geriye dönmeye taban sınır getirmiş; fakat ileriye doğru uygulamaları asla sınırlamamıştır...

 • Mülhime Mülhime

  Nefsin mertebeleri diye biliriz yedi mertebeyi... Emmâre, Levvâme, Mülhime, Mutmainne, Radiye, Mardiye ve Sâfiye! Nefs kelimesiy...

 • Gizli Şirk, Şirk Değil mi? Gizli Şirk, Şirk Değil midir?

  Sanırım açıklık kazanmamış bir konu bu başlıkta söz ettiğim konu! Önce şu üç hükmü hatırlayalım: 1. ALLÂH kesinlikle şirki affet...

 • Evliya gibi Kişi Neden İmansız Öldü? Evliya Gibi Kişi Neden İmansız Öldü?!

  Hani bakarız kişinin konuşmalarına, anlattıklarına da, deriz ki, “evliya gibi adam”!.. Ama bir de bakarlar ki, o kişi “imansız” gi...

 • Akıl Nerede? Akıl Nerede?

  “Aklını başına al!”... “Aklın neredeydi?”... Bu tür sorular ve uyarılar hep yapılır da niye aklın yeri sorgulanır, düşündünüz mü?...

 • Bilinç Beynin Neresinde? Bilinç Beynin Neresinde?

  Öylesine düşünmeden ve sorgulamadan yaşamaya alışmışız ki, gördüğümüz kadarını maddeye, mekanik çalışan bir sisteme bağlayıp, görm...

 • Bismillâh Bismillâh

  Bilindiği üzere, cemaatle kılınan namazlarda, Bismillâh, Fâtiha Sûresi’nin ilk âyeti olması gerçeğine rağmen, imam tarafından sesl...

 • 04. Salât (Namaz) Niçin? Salât (Namaz) Niçin?

  "İnsan" diye hitap edilmiş bize... "İnsan", neyin, ne tür bir varlığın adıdır acaba? "İnsan" olarak bize teklif edilen "salât",...

 • 05. Hz. Muhammed’e İman Hz. Muhammed’e İman

  Kesin olarak bilelim ki, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)'a iman etmemiş olanın, "ALLÂH"a imanı yoktur! Tanrısı olabilir! Niçin bu böy...

 • 06. Tanrı(!)nın Ayak Sesleri Tanrı(!)nın Ayak Sesleri

  Eğer, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)'ın bahsetmiş olduğu, bu nesil kıyametinin küçük alâmetleri tamamlanmış ve sıra büyüklerine gelmi...

 • 07. Hazineyi Okumak Hazineyi Okumak

  "Yok"luğunu ve var olanın yalnızca ismi "ALLÂH" olan olduğunu idrak edip İslâm Dini'ni kabullenenler, Hz. Muhammed'in getirdikleri...

 • 08. Sünnet ne değildir? Sünnet Ne Değildir?

  "Sünnet", sakal–bıyık, elbise–sarık, kılık–kıyafet midir? ALLÂH Rasûlü'nün sünneti ne olabilir acaba? ALLÂH sünneti, "Sünnetullâ...

 • 09. Püf Noktası Püf Noktası

  Püf noktası nedir; ismi "ALLÂH" olanı, "İslâm Din"i tanımlamasıyla anlatılan Evrensel Sistemi ve de "Ben kimim, neyim" sorularının...

 • 10. Hz. Muhammed Farkı Hz. Muhammed Farkı

  İsmi "ALLÂH" olan, bize Hz. Muhammed (aleyhisselâm) tarafından bildirilmiştir! Çünkü O, bir peygamber değil, "RASÛLULLÂH" idi! Fa...

 • 11. Eski ve Yeni Eski ve Yeni

  Yaşam sürekli yenilenmektedir! Sonsuza dek, her planda yenilenme de devam edecektir! DİN adı verilmiş olan ALLÂH sistem ve düzen...

 • 12. Sünnetullah Sünnetullâh

  Yaşadığımız Dünya'da otomatik olarak tâbi olduğumuz yasalar ile, tüm evrensel yasalar Kur'ân-ı Kerîm'de "Sünnetullâh" olarak isiml...

 • 13. Sünnet-i Rasulullah Sünnet-i Rasulullâh

  "ALLÂH ismi ile işaret edileni idrak, ancak, idrak edilemeyeceğini idraktır!" diyen Ebu Bekir Sıddîk... Aynı gerekçeden hareketle...

 • 14. Bi-izni-hi Bi-izni-hi

  "...men zelleziy yeşfeu indeHÛ illâ Bi–iznihi..." "...Kim şefaat edebilir 'Bi–izni–hi' olmadan!.." (2.Bakara: 255) Diyeceksiniz...

 • 15. Enfüste ve Afakta Enfüste ve Âfakta

  Eğer Kur'ân-ı Kerîm'i gerçekten anlayarak ve içindeki sırlara ererek "OKU"maya başlamak, "değişmez Sünnetullâh"ın neleri nasıl olu...

 • 16. Tanrı Merkezli Din mi? Tanrı Merkezli Din mi?

  "Tanrı merkezli din anlayışı", ötelerdeki bir tanrıya yönelen toplulukların yaşam biçimidir...

 • 17. İlim İrade Kudret İlim İrade Kudret

  Evrendeki her şeyin ve hepimizin var edeni, "ALLÂH ismiyle işaret edilen", "ALİYM" isminin işaret ettiği "ilmi" ile, kendindeki sa...

 • Nasıl Dersin Yalan! Nasıl Dersin Yalan!

  Ne evrenden haberi var, ne de bedeninden! Kasım kasım kasılarak ortalarda dolaşıp “küçük dağları ben yarattım” dercesine çevresin...

 • Kilitlenmişlik Kilitlenmişlik!

  Her an her yeniye mutlak olarak açık olmak, işin başlangıcı... Sorgulayıcı olmak; araştırmacı olmak...

 • Bi-Rabbihim Bi-Rabbihim

  Kur’ân-ı Kerîm’de “B” harfi kadar öncelikli ve O’nu “OKU”mada, çok önemli bir anahtar olan “Bi-Rabbihim” tanımlaması üzerinde bira...

 • Tanrı'nın Gökten İnen Kadiri Tanrının Gökten İnen “Kadir”i

  Tanrı kavramına dayalı dinsel anlayışta, şöyle bir gece hayal edilir ki adına “Kadir Gecesi” derler... Ulu tanrı, yeryüzündeki se...

 • Kanmayın! Kanmayın!

  Sürekli oyuna getirip kandırıyor! Sürekli oyuna getirip kandırıyor! Göz açıp kapamak kadar bir süre gaflet bassa, akabinde bakıy...

 • Paramparça Olurdu! Paramparça Olurdu!

  “Adamda dağ gibi benlik var!” sözünü duymuşunuzdur mutlaka! “Dağ” ismiyle çok büyük ve kuvvetli benlik kavramı özdeşleştirilmişti...

 • Yeni Eviniz Nasıl Olsun? Yeni Eviniz Nasıl Olsun?

  Herkese yeni bir ev vadedilmiş! “Hepiniz yaşamakta olduğunuz bu evlerinizi terk edeceksiniz, sonra da hepinize birer yeni ev veri...

 • Neleri Kaçırdınız? Neleri Kaçırdınız?

  Hangi anlayışta olursa olsun kıyamete kadar gelecek bütün insanlara hitap edecek kapsamda bir Kur’ân ve Din güneşi, insanlığın üst...

 • Yenileyicinin İşlevi Yenileyicinin İşlevi

  “DİN” olgusunun ne olduğunu kavrayamamış, “tanrı buyruğu” sanan bir kısım müslümanlar; dar, derinliksiz ve şekle dayalı anlayışlar...