65. Talâk Sûresi

Talak Suresi, Medine-i Münevvere’de (tüm sureler itibarıyla) 100.sırada nazıl olmuştur... “Ey O Nebiy!” diye Hz.Rasulullah’a nübüvveti yönüyle hitab ederek başlayan üç sureden biridir (diğerleri: Ahzab ve Tahriym’dir).... Adı, boşanma’ya ait hükümleri konu edinmesi dolayısıyla “Talak” diye meşhur olmuştur... Boşanma ve kadın konularını bahsi dolayısıyla “Küçük Nisa” suresi de denir... 12 ayettir...

Talak Suresinde: Bazı Nübüvvet hükümleri, Talak (boşanma) ve buna ait ahkam ve hududullah gibi... Allah için şahadeti ikame etmek.... Allah’dan ittika edene çıkışlar, rızıklar, kolaylıklar ve tertemizlik nasib olur.... İnfak... Herbir nefs ancak Allah’ın verdiğince mükelleftir... Allah her zorluktan sonra bir kolaylık oluşturur... Rasullerin emrine itaattan çıkanların şiddetli hesabı... Allah’ın inzal ettiği Zikr, ki ondan maksat bir Rasul’dür... B-sırrıyla Allah’a iman edip salih amel yapanların mükafatı... Rızkın kendisine güzelleştiği kimse... Yedi Sdemavat’ın misli yedi Arz vardır; emr aralarında iner durur.... Allah herşeyi ilim olarak ihata etmiştir,... gibi konular açıklanmaktadır....

Click to View Transcript of This Video!

1-) Ya eyyühenNebiyyu izâ tallaktumunnisâe fetallikuhünne li ‘ıddetihinne ve ahsul’ıddete, vettekullahe Rabbeküm* lâ tuhricûhünne min buyûtihinne ve lâ yahrucne illâ en ye’tiyne Bifahışetin mübeyyinetin, ve tilke hudûdullah* ve men yete’adde hududallâhi fekad zaleme nefseh* lâ tedriy le’allAllâhe yuhdisü ba’de zâlike emra;

Ey Nebi! Kadınları boşamaya niyetlendiğinizde; iddetlerini dikkate alarak (ay hâllerinden temizlendikten sonra) onları boşayın ve iddeti (sürecini) sayın... Rabbiniz olan Allâh’tan korunun. Açık bir fuhuş yapmaları durumu müstesna, onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar... İşte bu Allâh’ın koyduğu sınırdır! Kim hududullâhı tecavüz ederse, gerçekten nefsine zulmetmiştir. Bilemezsin, belki Allâh bundan sonra bir iş ihdas eder.

2-) Feizâ belağne ecelehünne feemsikûhünne Bima’rufin ev farikuhünne Bima’rufin ve eşhidû zevey ‘adlin minküm ve ekıymuşşehadete Lillâh* zâliküm yu’azu Bihi men kâne yu’minu Billâhi velyevmil’ahır* ve men yettekıllâhe yec’al lehû mahrecen;

İddetlerinin sonuna ulaştıklarında, ya onları örfe uygun nikâha devam ettirin veya örfe göre onlardan ayrılın... Sizden iki adalet sahibini şahit tutun... Allâh için şehâdeti ikame edin... İşte bu, Esmâ’sıyla hakikati olan Allâh’a ve sonsuz yaşam sürecine iman eden kimsenin kendisi ile öğütlendiğidir... Kim Allâh’tan korunursa, ona bir çıkış yeri oluşturur.

3-) Ve yerzukhu min haysü lâ yahtesib* ve men yetevekkel ‘alAllâhi feHUve hasbüh* innAllâhe baliğu emriHİ, kad ce’alAllâhu likülli şey’in kadra;

Ona ummadığı bir taraftan yaşam gıdası verir! Kim Allâh’a tevekkül ederse, O, ona yeter! Muhakkak ki Allâh, emrini yerine ulaştırandır! Gerçekten Allâh, her şey için bir kader meydana getirmiştir!

4-) Vellâiy yeisne minelmehıydı min nisâiküm inirtebtum fe’ıddetühünne selâsetü eşhürin, vellâiy lem yehıdne, ve ülatul’ahmali eceluhünne en yeda’ne hamlehünn* ve men yettekıllhe yec’al lehu min emriHİ yüsra;

Kadınlarınızdan aybaşı hâlinden ümit kesenlere (menopoza girenlere) gelince, eğer (iddetlerinden) kuşkuluysanız, onların iddeti üç aydır. Aybaşı olmamış kadınların da (böyledir)... Hamilelerin (iddeti) ise, onların iddetleri yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allâh’tan korunursa, onun için işinde bir kolaylık oluşturur.

5-) Zâlike emrullahi enzelehû ileyküm* ve men yettekıllâhe yükeffir ‘anhu seyyiatihi ve yu’zım lehû ecra;

İşte bu (uygulamalar) Allâh’ın işidir ki, onu size inzâl etti... Kim Allâh’tan korunursa, kötülüklerini ondan siler ve onun için ecri büyütür.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!