62. Cumu'a Sûresi

Cum’a Suresi, Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Tüm Sureler itibarıyla 96. veya 110. sırada nazıl olduğu rivayet edilir... 11 ayettir... Adını, 9.ayetinde Cum’a gününün namazından bahsetmesi dolayısıyla almıştır...

Cum’a Suresinde: Tesbih sırrı, Ümmiyler için ba’solunan Rasul, kitab yüklü eşek, yahudilerin samimi olmayan imanları ve ölümden korkmaları, Cum’a günü, Cum’a gününden olan salat’a çağırılan mü’minler alış-verişi bırakıp Allah’ın zikrine koşarlar, (Cum’a) namazından sonraki bereketler ve ni’metler, Hz.Rasulullah’ı ayakta bırakıp ticaret ve eğlenceye gidenler,... gibi bir çok önemli husus açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Yüsebbihu Lillâhi ma fiysSemavati ve ma fiyl’Ardıl MelikilKuddûsil’AziyzilHakiym;

Semâlarda ve arzda her ne varsa; Melik, Kuddûs, Aziyz ve Hakiym olan (dilediği mânâları açığa çıkarması için onları yaratan) Allâh’ı (işlevleriyle) tespih etmedeler!

2-) HUvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne Rasûlen minhüm yetlu ‘aleyhim âyâtiHİ ve yüzekkiyhim ve yu’allimuhümülKitabe velHikmete, ve in kânu min kablu lefiy dalâlin mubiyn;

O ki, ümmîler içinde kendilerinden Rasûl bâ’s etti ki; onlara O’nun işaretlerini okuyan, onları saflaştıran ve onlara Kitabı (hakikat ve Sünnetullâh BİLGİsi) ve Hikmeti (oluşum sistemi bilgisi) öğretsin. Oysa onlar daha önce apaçık bir inanç sapıklığı içindeydiler.

3-) Ve âhariyne minhüm lemma yelhaku Bihim* ve HUvel’AziyzülHakiym;

Onların dışında, henüz kendilerine katılmamış başkalarına da (O Rasûlü bâ’s etti)! O Aziyz’dir, Hakiym’dir.

4-) Zâlike fadlullahi yü’tiyhi men yeşa’* vAllâhu Zülfadlil ‘Azıym;

İşte bu Allâh’ın fazlıdır, onu dilediğine verir! Allâh azîm lütuf sahibidir.

5-) Meselülleziyne hummilutTevrate sümme lem yahmilûha kemeselilhımari yahmilu esfara* bi’se meselülkavmilleziyne kezzebu Biâyâtillâh* vAllâhu lâ yehdilkavmezzâlimiyn;

Kendilerine Tevrat yükletilip sonra onu taşıyamayanların misali, büyük kitaplar taşıyan eşeğin misali gibidir! Allâh’ın işaretlerini yalanlayan toplumun durumu ne kötüdür! Allâh zâlimler topluluğunu hakikate erdirmez.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!