59. Haşr Sûresi

Haşr Suresi, Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Tüm sureler itibarıyla 95. veya 102. sırada nazıl olmuştur... 24 ayettir... Adını, ikinci ayetinde konusu ve adı geçen “Haşr”dan alır... “Haşr” sözlükte, bir topluluğu bir yerden başka bir yere sevketmektir... “Mahşer” kelimesi de burdan gelir ki kyamet günü de bir Haşir Günü’dür...

Haşr Suresinde: Tesbih sırrı, Haşr, Beni Nadiyr gazvesi, basiret sahiplerine ibret almak farzdır, Hz.Rasulullah’ın sözlerinin bağlayıcılığı, fey (ganimet), muhacir ve ensar, i’sar, nefsin cimriliğinden korunanlar, mü’minlerin birbirlerine duaları ve men’edilen kötü duygular, Allah’dan perdeli olanların korkaklığı, münafıkların şeytana benzerliği, bulunduğun anın iman üzere değerlendirilmesinin önemi ve bilinçli yaşam, Allah’ı unutanlar gibi (dahi) olmamak, nar ve cennet ashabı, “Kur’an dağa inzal edilse dağ haşyetullah’tan parçalanırdı” ve tefekkür, Esma-ül Hüsna ayetleri,... gibi önemli hususlar açıklanmaktadır...

Haşr Suresi ile ilgili bazı Hadis-i Şerifler:

Kim Haşr Suresi’ni okursa, Cennet’ten, Nar’dan, Arş, Kürsiy, Semavat, Arz, haşerat, rüzgar, bulut, kuş (cinsi), hayvan (cinsi), ağaç (cinsi), dağ, Güneş, Ay ve melaike’den hiçbir şey hariç kalmamak üzere mutlaka ona salat(dua, rahmet) ederler ve onun için istiğfarda bulunurlar.... Eğer onun (Haşr Suresini okuduğunun) gününde yahut gecesinde ölürse şehiyd olarak ölür.

Kim Haşr Surasi’nin ahirini “Lev enzelna hazelKur’ane...”den sonuna kadar okur da onun gecesinde ölürse, şehiyd olarak ölür.

Sabah ettiğinde kim üç kerre: “Euzü BillahisSemiy’il Aliymi mineşŞeytanirRaciym” der ve Haşr Suresi’nin ahirinden üç ayeti okursa, Allah ona akşam edinceye kadar salat eden yetmiş bin melek müvekkel kılar... Eğer o günde ölürse şehiyd olarak ölür... Kim akşam ettiğinde onu(n aynını) okursa, aynen böylecedir.

Allah’ın İsm-i A’zam’ı, Haşr Suresi’nin ahirinden altı ayet içindedir.

Bera b. Azib r.a., Hz.Ali r.a.ya dedi ki: “Senden Allah hakkı için, Rasulullah’ın sana özel öğrettiklerinden, Cibriyl’in O’na özel getirdiğinden ve Rahman’ın O’na özel ba’settiklerinden en faziletlisini bana öğretmeni istiyorum”... Hz.Ali r.a. da şöyle buyurdu: “Ey Bera!... Eğer Allah’a İsm-i A’zam’ı ile dua etmek istersen, Hadiyd Suresi’nin evvelinden on ayeti ve Haşr Suresi’nin ahirini oku.... Sonra şöyle de: <>... Vallahi ya Bera!... Bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim!” (dedi)...

Keza bir başka rivayette, Hz.Rasulullah’dan Kuran’ın kıraatını okuyan sahabeye, “Lev enzelna hazel Kur’ane ala cebelin...” ayetine geldiğinde, Hz.Rasulullah’ın: “Elini başına koy” dediği; çünkü Cibril a.s.ın da bu ayeti indirdiğinde, Hz.Rasulullah’a: “Elini başına koy; bu sam (ölüm)dan başka her derde şifadır” dediği nakledilir...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Sebbeha Lillâhi ma fiysSemavati ve ma fiyl’Ard* ve HUvel’AziyzülHakiym;

Semâlarda ne var ve arzda ne varsa Allâh’ı tespih (ortaya koydukları işlevle Esmâ özelliklerini açığa çıkararak kulluklarını yerine getirmeleri) içindir! O Aziyz’dir, Hakiym’dir.

2-) HUvelleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilKitabi min diyarihim lievvelil haşr* ma zanentum en yahrucu ve zannu ennehüm ma ni’atühüm husunuhüm minAllâhi feetahümullâhu min haysü lem yahtesibu ve kazefe fiy kulubihimurru’be yuhribune buyutehüm Bieydiyhim ve eydilmu’miniyne fa’tebiru ya ulil’ebsar;

O, odur ki, Ehl-i Kitap’tan hakikat bilgisini inkâr edenleri, savaş için toplandıklarında (daha savaşmadan) yurtlarından çıkardı... Siz onların (yurtlarından) çıkacaklarını sanmamıştınız... Onlar da kalelerinin (kendilerini) Allâh’tan (gelene) mâni olacağını zannetmişlerdi! Allâh onlara hiç ummadıkları yerden geldi ve kalplerine korku attı! Kendi elleriyle ve iman edenlerin elleriyle evlerini tahrip ediyorlardı! Ey basîret sahipleri ibret alın!

3-) Ve levla en ketebAllâhu ‘aleyhimulcelâe le’azzebehüm fiyddünya* ve lehüm fiyl’ahıreti ‘azâbunnar;

Eğer Allâh onlar üzerine topluca sürülmeyi yazmasaydı, onları elbette dünyada azaplandırırdı! Sonsuz yaşamda onlara ateşin azabı vardır.

4-) Zâlike Biennehüm şakkullâhe ve RasûleHU, ve men yuşakkıllâhe feinnAllâhe şediyd’ül ‘ıkab;

Çünkü onlar, kendilerini kopardılar Allâh’tan ve Rasûlünden! Kim Allâh’a bağını kopartır (hakikati olan Esmâ özelliklerini - ruhunu - şuur varlık olarak sonsuz yaşayacağını inkâr ederse, kendini toprak olacak beden kabul ederse), muhakkak ki Allâh “Şediyd’ül Ikab”dır (azabı çok şiddetlidir)!

5-) Ma kata’tüm min liynetin ev terektumûha kaimeten ‘alâ usuliha feBiiznillâhi ve liyuhziyel fasikıyn;

(Savaş isteyenlerin) hurma ağacını kestiniz yahut onu kökleriyle bıraktınız ise, (bu) Allâh’ın izniyledir (Bi-iznillâh) ve bozuk inançlıları rezil - rüsva etmesi içindir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!