35. Fâtır Sûresi

Bu sure Mekke-i Mükerreme’de 43.sırada nazıl olmuştur... Adını birinci ayetinde geçen Allah’ın “Fatır” isminden alır... Bu surenin bir adı da “Melaike”, yani “melekler” suresi’dir.... 45 ayettir...

Fatır Suresinde: Allah-melaike-insan ilişkisi, Meleklerin kanatları, Fatır, fetih, kendini tanımamanın zillet olduğu, İzzetin bütünüyle Allah’a ait olduğu, salih amelin uruc sağlayıcı gücü, uruc/mi’rac sistemi, tatlı-acı su, halk-ı cediyd, tezkiye işlevi, Allah’dan ancak alimlerin haşyet duyacağı, Kitab’a varis olan seçilmişler, Mukame cenneti, reenkarnasyonun imkansızlığı, diyn-ruh ilişkisi, Semavat ve Arz’ı (yıkılıp gitmesin diye) ismi “Allah” olanın tuttuğu, Sünnetullah’ın tebdil ve tahvil olmayacağı,... gibi pek çok önemli konu açıklanmaktadır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) El Hamdu Lillâhi Fatıris Semavati vel Ardı Ca’ılil Melaiketi Rusülen üliy ecnihatin mesna ve sülâse ve ruba’* yeziydü fiyl halkı ma yeşa’* innAllâhe alâ külli şey’in Kadiyr;

Hamd; semâların ve arzın Fâtır’ı (yaratış amacına göre belli bir programla icat eden)melekleri (şuurlu işlev kuvveleri türler) ikişer, üçer, dörder yönlü (işlevli) Rasûller olarak açığa çıkaran Allâh’a aittir! Yaratılışta dilediğini ziyade eder... Muhakkak ki Allâh her şeye Kaadir’dir.

2-) Ma yeftehıllahu linNasi min rahmetin fela mümsike leha* ve ma yümsik fela mursile lehu min ba’dihi ve HUvel ‘Aziyzül Hakiym;

Allâh, insanlara bir rahmet açacaksa, onu engelleyecek yoktur! O’ndan sonra, kapattığını da açığa çıkaracak yoktur! “HÛ”; Aziyz’dir, Hakiym’dir.

3-) Ya eyyühen Nasüzküru nı’metAllâhi aleyküm* hel min halikın ğayrullahi yerzükuküm mines Semai vel Ard* lâ ilâhe illâ HU* feenna tü’fekûn;

Ey insanlar... Üzerinizdeki Allâh nimetini düşünün! Allâh’tan gayrı, semâdan (beyindeki datadan) ve arzdan (beyin - beden yollu) sizin yaşam gıdanızı veren bir yaratıcı var mı? Tanrı yoktur, sadece “HÛ”! Nasıl (Hak’tan) sapıtırsınız!

4-) Ve in yükezzibuke fekad küzzibet Rusulün min kablik* ve ilAllâhi turce’ul umûr;

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki Rasûller de gerçekten yalanlanmıştı! Olup bitenler hakkında hüküm Allâh’a aittir.

5-) Ya eyyühenNasu inne va’dAllâhi Hakkun fela teğurrennekümül hayatüd dünya ve lâ yeğurrenneküm Billâhil ğarur;

Ey insanlar! Muhakkak ki Allâh’ın vaadi gerçektir! Dünya hayatı (bedensel yaşam boyutu) sakın sizi aldatmasın... O çok aldatıcı da (bilinciniz) Allâh’a karşı mağrur yapmasın!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!