Ana Prensipler

•          “Allâh” vardı ve O’nunla beraber bir şey yoktu!.. Bu an, “O an”!.. (Hadis ve Hz. Âli)

•          Nefsine ârif olan, Rabbine ârif olur... (Hadis)

•          İnsanlar uykudadır... Ölünce, uyanırlar!.. (Hadis)

•          Ölmeden önce, ölünüz!.. (Hadis)

•          “HÛ”dur; Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın!.. (57.Hadiyd: 3)

•          Attığında, sen atmadın, atan “ALLÂH”tı!.. (8.Enfâl: 17)

•          Biz, semâları ve arzı ve ikisi arasındakileri Hak olarak yarattık! (15.Hicr: 85)

•          Nefslerinizde (Benliğinizin hakikati)! Hâlâ (fark etmiyor) görmüyor musunuz? (51.Zâriyat: 21)

•          Ne yana dönersen Vechullâh karşındadır (Allâh Esmâ’sının açığa çıkışıyla karşı karşıyasın)! (2.Bakara:115)

•          Allâh (insanın hakikati olan Esmâ mertebesi) dilediği kimseyi kendi nûruna (kendi hakikati ilmine) erdirir! (24.Nûr: 35)

•          Nerede olursanız O sizinle (hakikatinizin Esmâ ül Hüsnâ’sıyla varolması sonucu) beraberdir! (57.Hadiyd: 4)

•          “Allâh” de, sonra bırak onları daldıklarında oynayıp dursunlar! (6.En’am: 91)

•          Kesinlikle Allâh irade ettiğini yapar (ilminden açığa çıkmasını irade ettiğini kudretiyle oluşturur; İlim - İrade - Kudret). (22.Hac: 14)

•          Yaptığından soru sorulmaz! (21.Enbiya: 23)

•          Beni gören, HAKK’ı görmüştür. (Hadis)

•          Rabbimi, genç bir delikanlı sûretinde gördüm!.. (Hadis)

•          Kim bu dünyada âmâ (hakikati göremeyen) ise o, gelecek sonsuz yaşamda da âmâdır (kördür)! (17.İsra’: 72)

•          Allâh dilediğini kendine seçer; kendine yönelenleri de hakikate erdirir! (42.Şûrâ: 13)

•          Hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun ‘Bi’nasiyesinde (alnında-beyninde var olarak/beyninden) tutmuş olmasın (Fâtır’ın beyni programlaması)... (11.Hûd: 56)

•          Rabbin dilediğini yaratır ve seçer! Onların ihtiyârı (seçim hakkı) yoktur! (28.Kasas: 68)

•          Ne hâl ile yaşarsanız, o hâl ile ölürsünüz; ve ne hâl üzere ölürseniz, o hâl üzere bâ’s olursunuz; ve o hâl üzere haşrolursunuz!.. (Hadis)

•          Allâh’ın ahlâkı ile, ahlâklanın!.. (Hadis)

•          Hakikat dünyada iken yaşanacak bir olaydır!.. Hakikati yaşamadan ölenler, ölüm sonrasında, bu yaşamı elde edemezler!.. Hakikate karşı “âmâ”lıkları sonsuza dek sürer!..

•          Ötendeki değil, karşındaki HAKK’ın fiilinden razı olmak, şirkten arınmaktır!.. Ya “Allâh kulu” olunduğunu fark edersin; ya da “tanrının kulu” olarak, geçer gidersin!

•          Şeriat ve tarikattan gaye; hakikate ermek, marifeti yaşayabilmektir!..

•          Tarikat, seni hakikate erdirip hakikati yaşatamıyorsa, “yol” vasfını yitirmiş demektir!.. Seni, senden arındırmayan tarikat, “tarikat” değil, “dernek”tir!..

•          NÛR, O’dur ki, seni, hakikate erdire; şartlanmalarından, değer yargılarından, duygularından arındırıp; “ALLÂH” gibi düşündüre, insan gibi değil!..

•          Korku atılmadıkça, vehmin terki mümkün değildir!.. VAHDET idrak edilmeden, vehimden kurtulunmaz!.. “Allâh”ı anlamadan vehmi atan firavun olur!.. Firavun, birimsel nefse dönük sorumsuz yaşayan kişidir!..

•          “Allâh”ı “nefs”inde bulanda, birimsel menfaatlere dönük istek ve arzular kalmaz!..

•          “Allâh ahlâkıyla ahlâklanmak”; birimsellik duygu ve değer yargılarından arınmak; Allâh gibi düşünüp, Allâh gibi değerlendirmektir!..

•          “Allâh”ta kendini yok etmek anlamını ifade eden “fenâfillâh” muhaldir!.. “Allâh” dışında ikinci bir varlık yoktur ki, o ikinci varlık, “yok” edilsin!..

•          Geçerli olan, O’nun varlığı dışında VARSAYDIĞIN BENLİĞİNİN, GERÇEKTE, hiçbir zaman VAR OLMADIĞINI ilim yollu kavramak; ve gereğini hissedip yaşamaktır!..

•          Şayet, sen “yok”san elbette ki karşındaki kişi de “yok”tur!.. Öyle ise, karşındaki gerçek “var” olanı fark edip, O’nu kabullenebilecek ve hazmedebilecek misin?.. Yoksa, karşındaki O’nu inkâr ederek mi geçip gideceksin bu dünyadan, “âmâ” olarak geçip giden nice ve niceleri gibi!..

•          Ortaya koyduğu tüm sayısız Esmâ terkipleriyle, her an, türlü isimler altında dilediğini, dilediği gibi yapmakta olan kim?.. Sen mi, O mu?.. Cevabın, O ise; tanrın, senden razı olsun!.. Sen isen, razı mısın yaptıklarından?.. Reva mı düşündüklerin, yaptıkların?..

•          TEK’in nazarıyla, TEK’ten “çok”a bakışı muhafaza edip, sürekli olarak piramidin tepesinden aşağıya bakarak varlıkları seyretmek, yakîn ehlinin hâlidir!.. Ya varsayım yollu, “çok”tan, “yok”a bakılır; ya da TEK, kendi Esmâ ve fiillerini seyreder!..

4 / 61

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!