“…innAllâhe Bima ya’melune muhıyt”(3.Âl-u İmran: 120)

“... Muhakkak ki Allâh onların yaptıklarını ihâta eder (mekân kavramı olmaksızın).”

* * *

“Ve mimmen hâlâkna ümmetün yehdune Bil Hakkı ve BiHİ ya’dilun” (7.A’raf: 181)

“Yarattıklarımızdan (öyle) bir topluluk var ki, Hak olarak hakikate erdirirler ve O’nun ile her şeyin hakkını verirler!”

* * *

“Katiluhüm yüazzibhumullâhu Bi eydiyküm...” (9.Tevbe: 14)

“Savaşın onlarla (ki), Allâh elleriniz olarak onları azaplandırsın, rezil etsin onları...”

* * *

“...yüdebbirul’emre yufassılül’âyâti lealleküm Bi Lıkai Rabbiküm tukınun” (13.Ra’d: 2)

“... Hükmü doğrultusunda (her şeyi) oluşturur - yönlendirir; tüm detaylarıyla var eder; Rabbinizin likâsına (hakikatinizdeki Rabbinizin Esmâ’sının açığa çıkışının farkındalığına) yakîn sahibi olmanız için.”

* * *

“...inneHU Aliymün Bi zatis sudur” (8.Enfâl: 43)

“... Muhakkak ki O, sadırların (“DÜNYAN”ın) zâtı (varlığınızın El ESMÂ’sıyla hakikati) olarak Aliym’dir.”

* * *

“Enzele minesSemai maen fesalet evdiyetün Bi kaderiha fahtemelesseylü zebeden rabiya*...” (13.Ra’d: 17)

“Semâdan bir su (Esmâ özellikleri) inzâl etti de vadiler (Esmâ bileşimi olan birimsel yapılar) kendi Bi-kaderlerince (terkibiyetlerindeki kuvvelerin miktarlarınca) sel olup (düşünsel yaşamları) aktı...”

* * *

“... Ve Binnecmi hüm yehtedun”(16.Nahl: 16)

“... Necm (yıldız - hakikat ehli {ashabım gökteki yıldıza benzer; hangisine uyarsanız hakikate erdirir... hadisi}) olarak hakikate erdirir!

* * *

 “Kale Rabbi Bima ağveyteniy le üzeyyinenne lehüm fiyl Ardı ve leuğviyennehüm ecme’ıyn” (15.Hicr: 39)

(İblis) dedi ki: ‘Rabbim! Bende açığa çıkan Esmâ’n sonucu azdırman yüzünden, yemin ederim ki, arzda (bedenli yaşamlarında) onlara (suçları; Sünnetullâh’a göre perdelilik oluşturan fiilleri) süsleyeceğim ve onları toptan azdıracağım.’”

* * *

“…innâllahe Habiyrun Bima yasne’un”(24.Nûr: 30)

“... Muhakkak ki Allâh yapıp işlediklerini (yaratan olarak) Habiyr’dir.”

* * *

“…innAllâhe Aliymun Bima yef’alun” (10.Yûnus: 36)

“... Şüphesiz ki Allâh yapmakta olduklarını (Esmâ’sıyla hakikatleri olarak) Bilen’dir.”

* * *

“…elâ inneHU Bi külli şey’in Muhıyt”(41.Fussilet: 54)

“... Dikkat edin! Muhakkak ki O, Bi-küllî şey’in (her şeyin Esmâ’sıyla varlığında olarak) Muhiyt’tir (ihâta eder)!”

* * *

“İn yeşe’ yüzhibküm ve ye’ti Bi halkın cediyd” (35.Fâtır: 16)

“Eğer dilerse sizi ortadan kaldırır ve halk-ı cedîd olarak (Esmâ’sının yepyeni bir açığa çıkışıyla) gelir!”

* * *

35 / 98

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!