Ğâşiye Sûresi: 1-26

AÇIKLAMA:

 

Ğâşiye Sûresi, genellikle Zâriyat-Kehf arasına yerleştirilse de gene esbâb-ı nüzûl kaynaklarında “Muhtevasından da anlaşılacağı gibi bu sûre, Mekke'nin ilk dönemlerinde nâzil olmuştur!” kaydı da vardır!..

Ğâşiye Sûresi, TâHâ Sûresi’nin başında vurgulanan hususla, Vâkı’a Sûresi’nin ana temasını bağlantılayan bir bağlama sahiptir!..

Rivayet ediliyor ki, Hz. Rasûlullâh s.a.v. cuma salâtlarında ikinci rekat’ta Ğaşiye Sûresi’ni zamm-ı sûre olarak okurmuş!.. 

Allâh, şakavet’in (yorgunluk) amelinden korusun; dindârlığımızı bu (beşerî) seviyede bırakmasın; kurb nasip etsin!..

17. âyetin nüzûl sebebi ile ilgili şöyle bir rivayet vadır:

Allâh, cenneti vasfedince/cennetteki döşeklerin yüksekliğini zikredince, dalâlet ehli buna şaşırdılar/ ‘o kadar yüksek iseler onlara nasıl çıkıp yatarız’ gibi dediler de bunun üzerine bu âyetler nâzil oldu!

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) Hel etake hadiysülğaşiyeh;

Sana Ğaşiye’nin (bütün insanları örtüp bürüyen o büyük tecelli - kıyamet) haberi geldi mi?

2-) Vucûhun yevmeizin haşi’ah;

O gün yüzler (vardır) zilletle yere bakar!

3-) ‘Amiletün nasıbetün;

(Örf - âdet olarak) çalışmış (ibadet etmiş) boşa yorulmuş!

4-) Taslâ naren hamiyeten;

Kızgın bir ateşe maruz kalır (o yüzler)!

5-) Tüska min ‘aynin aniyeh;

Kızgın bir kaynaktan içirilirler!

6-) Leyse lehüm ta’amün illâ min dariy’ın;

Onlar için Dari’ (zehirli - yırtıcı bir diken?)den başka yiyecek yoktur.

7-) Lâ yüsminu ve lâ yuğniy min cu’ın;

Ne besler ne de açlıktan kurtarır.

8-) Vucûhun yevmeizin na’ımetün;

O süreçte nimetin eseri görülen nice yüzler de (vardır).

9-) Lisa’yiha radıyetün;

(Hakkıyla yaptığı) çalışmalarının getirisinden razıdır!

10-) Fiy cennetin ‘aliyeh;

Âli bir cennettedir!

11-) Lâ tesme’u fiyha lağıyeh;

Orada boş laf işitmez.

12-) Fiyha ‘aynün cariyetün;

Orada (daim) akan bir kaynak (ilim ve kudret) vardır.

13-) Fiyha sürurun merfû’atün;

Orada yükseltilmiş tahtlar vardır.

14-) Ve ekvabün mevdû’atün;

(Yerlerine) konulmuş testiler,

15-) Ve nemariku masfûfetün;

(Arkalarına) sıra sıra dizilmiş yastıklar,

16-) Ve zerabiyyü mebsûseh;

(Altlarına) yayılmış yaygılar (vardır).

17-) Efela yenzurune ilel’İbilli keyfe hulikat;

Bakmıyorlar mı el İbil’e (yağmur yüklü bulutlara) nasıl yaratılmış?

18-) Ve ilesSemâi keyfe rufi’at;

(Bakmıyorlar mı) semâya, nasıl ref’olunmuş (nasıl uzay oluşmuş)!

19-) Ve ilelcibali keyfe nusıbet;

(Bakmıyorlar mı) dağlara, nasıl yerleştirilmiş!

20-) Ve ilel’Ardı keyfe sutihat;

(Bakmıyorlar mı) arza, nasıl döşenmiş!

21-) Fezekkir innema ente müzekkir;

HATIRLAT; çünkü sen ancak bir hatırlatıcısın (hakikatlerini hatırlatmak için irsâl oldun)!

22-) Leste ‘aleyhim Bimusaytır;

Onlar üzerine musallat olan zorba değilsin!

23-) İlla men tevellâ ve kefere;

Ancak kim yüz çevirir ve küfür ederse (hakikati inkâr - reddederse),

24-) Feyu’azzibühullahul’azâbel’ekber;

Allâh onu, en büyük azap ile azaplandırır!

25-) İnne ileyNA iyabehüm;

Muhakkak ki bizedir onların dönüşleri.

26-) Sümme inne ‘aleyNA hısabehüm;

Sonra muhakkak ki bize aittir yaptıklarının sonucunu yaşatmak!

67 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!