Mürselât Sûresi: 1-50

AÇIKLAMA:

 

Mürselât Sûresi, kaynak tertiplerde Kaf Sûresi’nden önceye yerleştirilmiştir!..

Abdullâh İ. Mes'ûd (r.a.) diyor ki:

VelMurselât Sûresi, cin gecesinde inzâl oldu ki biz o gece Rasûlullâh (s.a.v.) ile beraber bulunuyorduk.” 

Bu hadîs’in daha detaylısı kaynaklarda mevcuttur!.. 

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) Velmurselati ‘urfa;

Andolsun o ardı ardına irsâl olunanlara;

2-) Fel’asıfati ‘asfâ;

Şiddetle esip de savuranlara;

3-) Vennaşirati neşra;

Diriltip ayağa kaldıranlara;

4-) Felfarikati ferka;

Seçip ayıranlara;

5-) Felmülkıyati zikra;

Hatırlatıcıyı ilka edenlere (şuurda açığa çıkaran kuvveler. Mele-i Âlâ. Alûn melekler. “İlka” da, “likâ” da aynen “nefh” gibi derûndan zâhire ya da içten dışa doğru “şuurda” oluşan bir hâl, hissediştir. Ahfâ - Hafî {Sıfat tecellisi} - Sır {Esmâ tecellisi} - Ruh {Fuad - Esmâ mânâları yansıtıcısı} - Kalp {Şuur} - Nefs {Bilinç} sıralamasında, Ruh’tan kalbe yansımaları anlatır. “Halife - İnsan” bu mertebelerin tamamıdır ya da bu bütünlüğe “İnsan” adı verilmiştir; denebilir. Bundan yukarısının ise dile gelip anlatılması doğru değildir, denir. Allâhu âlem! A.H.)!

6-) ‘Uzren ev nüzra;

Özür (kabahati silmek için) yahut uyarı olmak üzere.

7-) İnnema tu’adune levakı’;

Vadolunduğunuz (bâ’s) mutlaka gerçekleşecektir!

8-) Feizennücûmu tumiset;

Yıldızlar silindiğinde (ışıkları görünmez olduğunda),

9-) Ve izesSemâu furicet;

Semâ yarıldığında,

10-) Ve izelcibâlu nüsifet;

Dağlar savrulduğunda,

11-) Ve izerRusulu ukkıtet;

Rasûller (-Nebiler değil-) yeni işlevleri için yerlerini aldıklarında.

12-) Lieyyi yevmin üccilet;

Hangi gün için ertelenmişlerdi?

13-) Liyevmilfasl;

Ayırt edilme süreci için!

14-) Ve ma edrake ma yevmulfasl;

Fasl (ayırt edilme) süreci nedir bilir misin?

15-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;

O süreçte (ölümle birlikte başlayacak ikinci yaşam sürecini) yalanlayanların vay hâline!

16-) Elem nühlikil’evveliyn;

Evvelkileri helâk etmedik mi?

17-) Sümme nutbi’uhümül’ahıriyn;

Sonra, ardı sıra gelenleri de onlara tâbi ederiz (onlar da helâk olurlar).

18-) Kezâlike nef’alu Bilmücrimiyn;

İşte suçluları böyle yaparız!

19-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;

O süreçte yalanlayanların vay hâline!

20-) Elem nahlukküm min main mehiyn;

Sizi basit bir sudan yaratmadık mı?

21-) Fece’alnahu fiy karârin mekiyn;

Onu güvenli bir mekânda (rahimde) oluşturduk;

22-) İla kaderin ma’lum;

Malûm bir kadere kadar!

23-) Fekaderna* feni’melKadirun;

Böylece biz takdir ettik! Ne güzel takdir edenleriz!

24-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;

O süreçte yalanlayanların vay hâline!

25-) Elem nec’alil’Arda kifâtâ;

Arzı bir toplanma yeri kılmadık mı?

26-) Ahyâen ve emvata;

Diriler ve ölüler için!

27-) Ve ce’alna fiyha revasiye şamihatin ve eskaynâküm mâen furata;

Orada yüksek (haşmetli, azametli) sâbit dağlar oluşturduk ve size tatlı bir su içirdik.

28-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;

O süreçte yalanlayanların vay hâline!

29-) İntaliku ila ma küntüm Bihi tükezzibun;

Haydi, yalanlamakta olduğunuza gidin!

30-) İntaliku ila zıllin ziy selasi şu’ab;

Haydi, üççatallı gölgeye gidin (Hristiyanların inandığı teslis - üçleme; Allâh - Ruh-ül Kuds ve Oğlu inancı kurtarsın bakalım sizi, anlamında)!

31-) Lâ zaliylin ve lâ yuğniy minelleheb;

Ne (ateşten) gölgelendirir ve ne de (renk renk) alevden kurtarır!

32-) İnneha termiy Bişererin kelkasr;

Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar!

33-) Keennehu cimaletun sufr;

Sanki o (kıvılcımlar) sarı dev halatlar gibidir!

34-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;

O süreçte yalanlayanların vay hâline!

35-) Hazâ yevmu lâ yentıkun;

Bu, konuşamayacakları gündür.

36-) Ve lâ yü’zenü lehüm feya’tezirun;

Onlara izin de verilmez ki mazeret beyan etsinler!

37-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;

O süreci yalanlayanların vay hâline!

38-) Hazâ yevmulfasl* cema’naküm vel’evveliyn;

Bu ayırt etme sürecidir! Sizi ve öncekileri bir araya getirdik.

39-) Fein kâne leküm keydün fekiydun;

Eğer bir hileniz varsa, hadi bana bir hile yapın!

40-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;

O süreçte yalanlayanların vay hâline!

41-) İnnelmüttekıyne fiy zılalin ve ‘uyun;

Muhakkak ki müttekîler (korunmuşlar), gölgelerin ve kaynakların içindedirler.

42-) Ve fevakihe mimma yeştehun;

Canlarının çektiklerinden meyvelerle!

43-) Külû veşrebû heniy’en Bima küntüm ta’melun;

“Yaptığınız çalışmalardan dolayı afiyetle yeyin ve için!”

44-) İnna kezâlike neczilmuhsiniyn;

Doğrusu biz muhsinleri (müşahedelerinde Hak’tan gayrı bulunmayanları) böylece cezalandırırız!

45-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;

O süreçte yalanlayanların vay hâline!

46-) Külû ve temette’u kaliylen inneküm mücrimun;

“Yeyin ve azıcık keyif sürün (dünyada)... Muhakkak ki siz suçlularsınız!”

47-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;

O süreçte yalanlayanların vay hâline!

48-) Ve izâ kıyle lehümurke’u lâ yerke’un;

Onlara (müşriklere): “Boyun eğin” denildiğinde, rükû etmezler!

49-) Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;

O süreçte yalanlayanların vay hâline!

50-) Febieyyi hadiysin ba’dehû yu’minun;

Artık Ondan (Kurân’ın verdiği bu büyük haberden) sonra hangi söze iman ederler?

56 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!