Tûr Sûresi: 29-49

AÇIKLAMA:

 

Tûr Sûresi (29-49), kaynak tertiplerde Secde-Mülk Sûreleri arasına yerleştirilmiştir!.. 

Esbâb-ı Nüzûl olarak Tûr Sûresi’nin iki âyeti hakkında rivayet vardır; ikisi de sûre’nin bu kısmında bulunmaktadır ve Tûr Sûresi’nin bu sıraya yerleştirilmesi, rivayetlerin olduğu bu bölüme dayanır!..

Yoksa: ‘Bir şairdir... Bekleyelim bakalım zaman içinde ne olur sonu’ mu diyorlar!” (Tûr: 30) âyetinin nüzûl sebebi hakkındaki rivayet, Enbiyâ: 34’deki gibidir!.. Bu da Kureyş müşriklerinin Hz. Rasûlullâh a.s. için çok ciddi tedbirler istişâre ettikleri bir dönemi gösterir!..

Açık davet, müslümanların hicreti, Mekke dışından da Rasûlullah (a.s)’ın tebliğine ilgi gösterilmesi; boykot ve Tâif seferi sonrası yeni açılımlar, yavaş yavaş Yesrîb’e (Medine’ye) hicretin işaretlerinin ve ön hazırlıklarının belirmesi, taassubunun tüm şiddetiyle Kureyş’i telaşlandırıp daha radikal tedbirlere yönlendiriyordu: iftiralar, hapis, sürgün, ölüm vb...

 

29-) Fezekkir fema ente Bi nı’meti Rabbike Bi kahinin ve lâ mecnun;

(Rasûlüm) sen hatırlat! Rabbinin nimeti olarak, sen ne bir kâhin olarak açığa çıkarıldın ve ne de cin etkisi altında olan kişi!

30-) Em yekulune şa’ırun neterabbesu Bihi raybelmenun;

Yoksa: “Bir şairdir... Bekleyelim bakalım zaman içinde ne olur sonu” mu diyorlar!

31-) Kul terebbesu feinniy meakum minelmuterabbisıyn;

De ki: “Bekleyin bakalım! Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim!”

32-) Em te’muruhüm ahlamuhüm Bihazâ em hüm kavmun tağun;

Onlara bunu akılları mı emrediyor; yoksa onlar küstah bir toplum mu?

33-) Em yekulune tekavveleh* bel lâ yu’minun;

Yoksa “Onu uyduruyor” mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmiyorlar!

34-) Felye’tu Bi hadiysin mislihi in kânu sadikıyn;

Eğer sözlerinde sadıklarsa Onun benzeri bir söz getirsinler!

35-) Em huliku min ğayri şey’in em hümül halikun;

Yoksa onlar hiçbir etki olmadan mı yaratıldılar? Yoksa onlar mı yaratanlar?

36-) Em haleküs Semavati vel Ard* bel lâ yukınun;

Yoksa semâları ve arzı onlar mı yarattılar? Hayır, onlar yakîn sahibi değildirler.

37-) Em ‘ındehüm hazâinu Rabbike em hümülmusaytırun;

Yoksa Rabbinin hazineleri onların indînde mi? Yoksa onlar mı her şeye hükmedenler?

38-) Em lehüm süllemün yestemi’ûne fiyh* felyeti müstemiuhüm Bi sultanin mubiyn;

Yoksa onların tırmanıp (ilâhî sırları) dinledikleri bir merdiveni mi var? (Eğer öyleyse) onların dinleyenleri apaçık bir karşı konulmaz delil getirsinler.

39-) Em lehül benatu ve lekümül benun;

Yoksa kız çocuklar O’na ait de oğullar sizin mi?

40-) Em tes’eluhüm ecren fehüm min mağremin müskalun;

Yoksa onlardan bir karşılık istiyorsun da, (bu yüzden) ağır bir borç yükü altına mı girmişler?

41-) Em ‘ındehümül ğaybu fehüm yektubun;

Yoksa gayb onların indînde de, (ne olacağını) onlar mı yazıyorlar?

42-) Em yuriydune keyda* felleziyne keferu hümül mekiydun;

Yoksa tuzak kurmak mı diliyorlar? O hakikat bilgisini inkâr edenler tuzağa düşenlerin ta kendileridir!

43-) Em lehüm ilâhun ğayrullah* subhanAllâhi amma yüşrikûn;

Yoksa onların Allâh’ın gayrı tanrıları mı var? Subhan’dır Allâh, ortak koştuklarından!

44-) Ve in yerav kisfen mines Semai sakıtan yekulu sehabün merkum;

Eğer semâdan düşen bir parça görseler: “Üst üste yığılmış bulutlar” derler.

45-) Fezerhüm hattâ yulaku yevmehümülleziy fiyhi yus’akun;

Bırak onları, dehşeti yaşayacakları (ölüm) günlerine kavuşuncaya kadar!

46-) Yevme lâ yuğniy anhüm keydühüm şey’en ve lâ hüm yunsarun;

O gün ne tuzakları onlardan bir şey defeder ve ne de onlara yardım eden olur!

47-) Ve inne lilleziyne zalemu azâben dune zâlike ve lakinne ekserehüm lâ ya’lemun;

Muhakkak ki o zâlim olanlara oradakinden önce de bir azap vardır! Ne var ki onların çoğunluğu bilmezler.

48-) Vasbir lihükmi Rabbike feinneke Bi a’yunina ve sebbıh Bi Hamdi Rabbike hıyne tekum;

Rabbinin hükmüne sabret! Muhakkak ki sen gözetimimizlesin! (Gece) kalktığında Rabbinin Hamdi olarak tespih et...

49-) Ve minelleyli fesebbıhHU ve idbaren nücum;

Gecenin bir kısmında ve yıldızlar kaybolurken de (Rabbinin Hamdi olarak) O’nu tespih et!

96 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!