Kıyamet Sûresi: 1-40

AÇIKLAMA:

 

Kıyamet Sûresi, kaynak tertiplerde Kari’a Sûresi’nden sonraya yerleştirilmiştir!..

Ba’s/Âhiret gerçekliğini (Zilzâl, Kari’a konularını) anlamayan Mekke müşriklerinin ileri gelen birisinin, bu konuda sorduğu sorulara aldığı cevap üzerine “Bugünü gözümle görsem bile seni tasdîk etmem ey Muhammed, ona iman etmem. Allâh şu kemikleri bir araya toplayabilir mi?” vb mevzûdan uzak soruları ve alayı üzerine bu sûrenin ilk bölümünün âyetleri nâzil olmuş!..

Benzer yaklaşımlarla Rasûlullâh’ı inkâr eden Ebû Cehl hakkında da sûrenin son kısımları (31-35) nâzil olmuş!..

Hz. Rasûlullâh (a.s)’ın vahiy hâliyle ilgili 16-19 âyet grubu için ise rivayet şöyledir:

Rasûlullâh’a vahiy geldiğinde onu ezberlemek (unutmamak, muhafaza etmek) maksadıyla dilini hareket ettirirdi. Bunun üzerine Allâh teâlâ ‘Onu, acele alasın diye dilini Cibrîl ile birlikte hareket ettirme!’ âyetini inzâl etti.

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) Lâ uksimu Bi yevmil kıyameti;

Kıyamet sürecindeki gerçekliğe;

2-) Ve lâ uksimu Bin Nefsil Levvameh;

Ve Nefs-i Levvâme’ye (hakikate ters düştüğünü fark edip pişmanlığını yaşayan bilince) kasem ederim!

3-) Eyahsebul’İnsanu ellen necme’a ‘ızameh;

İnsan, onun kemiklerini asla cem’ etmeyeceğimizi mi sanıyor?

4-) Bela Kadiriyne ‘alâ en nüsevviye benaneh;

Evet! Onun parmak uçlarını bile tesviye etmeye (parmak izlerini bile aynen oluşturmaya) kaadirleriz.

5-) Bel yüriydul’İnsanu liyefcure emameh;

Hayır! İnsan, önündekini (ölümle başlayan yaşamı) yalanlarcasına azgınlaşıyor!

6-) Yes’elü eyyane yevmul kıyameti;

“Kıyamet süreci (ölüm sürecinde yaşanacaklar) ne zamanmış?” diye sorar.

7-) Feizâ berikal besar;

Gözünde şimşek çaktığında,

8-) Ve hasefel Kamer;

Ay tutulduğunda,

9-) Ve cumi’aşŞemsu velKamer;

Güneş ve Ay bir araya geldiğinde!

10-) Yekulul’İnsanu yevmeizin eynelmeferr;

O süreçte insan: “Nereye kaçabiliriz?” der!

11-) Kellâ lâ vezere;

Hayır, (dışarıda) sığınak yoktur!

12-) İla Rabbike yevmeizinil müstekarr;

O süreçte (her birimin kendi) karargâhı Rabbinedir!

13-) Yünebbeül’İnsanu yevmeizin Bima kaddeme ve ahhar;

O süreçte insanda, takdim ettiği (önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (sonraya bıraktığı, yapmadığı) şeylerin bilgisi açığa çıkarılır.

14-) Belil’İnsanu ‘alâ nefsihi basıyretun;

İşte (gerçek şu ki) insan, kendi nefsini değerlendiricidir! (“OKU yaşam bilgini {kitabını}! Bilincin bu aşamada, yaptıklarının sonucunun ne olduğunu görmeye yeterlidir.” 17.İsrâ’ Sûresi: 14. âyetini hatırlayalım. A.H.)

15-) Ve lev elka me’aziyreh;

Mazeretlerini öne sürse bile (bir şey değişmez)!

16-) Lâ tuharrik Bihi lisaneke lita’cele Bih;

Onu dilinle tekrar etme, Onu acele (muhafaza) için.

17-) İnne’aleyna cem’ahu ve Kur’âneh;

Muhakkak ki Onu cem’ etmek ve Onun okunması bize aittir.

18-) Feizâ kare’nahu fettebı’ Kur’âneh;

Onu okuduğumuzda, Onun okumasına tâbi ol!

19-) Sümme inne ‘aleyna beyaneh;

Sonra, muhakkak ki Onun beyanı (açığa çıkarılması) da bize aittir.

20-) Kellâ bel tuhıbbûnel’acilete;

Hayır! Bilakis siz acileyi (peşin olanı, dünyayı) seversiniz;

21-) Ve tezerunel’ahırete;

Sonsuz gelecek yaşamı bırakırsınız!

22-) Vucûhun yevmeizin nadıretun;

O süreçte yüzler ışıl ışıl parlar.

23-) İla Rabbiha nazıreh;

Rablerine nazırdırlar!

24-) Ve vucûhun yevmeizin basiretun;

O süreçte nice yüzler de asıktır!

25-) Tezunnu en yuf’ale Biha fakıreh;

(O asık yüzlüler) bellerinin kırılacağını hissederler!

26-) Kellâ izâ beleğatitterakıye;

Hayır! (Can) köprücük kemiklerine ulaştığında;

27-) Ve kıyle men rak;

“Kimdir ölümden kurtaracak?”

28-) Ve zanne ennehulfirak;

Bilmiştir ki, yaşanacak o malûm ayrılık!

29-) Velteffetissaku Bissak;

Ayaklar dolanmıştır!

30-) İla Rabbike yevmeizinilmesâk;

O süreçte sevk rabbinedir!

31-) Fela saddeka ve lâ sallâ;

Ne tasdik etti, ne salât eyledi (yöneldi Rabbine)...

32-) Ve lâkin kezzebe ve tevellâ;

Fakat yalanladı ve yüz çevirdi!

33-) Sümme zehebe ila ehlihi yetemetta;

Sonra da (benlikle) gerine gerine ehline gitti.

34-) Evlâ leke feevlâ;

Gereklidir sana, gerekli!

35-) Sümme evlâ leke feevlâ;

Evet, kesinlikle gereklidir sana gerekli!

36-) Eyahsebul’İnsanu en yutreke süda;

İnsan, başıboş olarak bırakılacağını mı sanır?

37-) Elem yekü nutfeten min meniyyin yümna;

Dökülen meniden bir sperm değil miydi?

38-) Sümme kâne ‘alekaten fehaleka fesevva;

Sonra katılaşmış kanda genetik yapı oldu da; yarattı, tesviye etti (amacına göre programladı).

39-) Fece’ale minhüzzevceynizzekere vel’ünsâ;

Ondan iki eşi; erkek (bilinç - aktif yapı) ve dişiyi (beden - pasif - edilgen) (bilinç - beden) oluşturdu.

40-) Eleyse zâlike BiKadirin ‘alâ en yuhyiyel mevta;

İşte O (bunları yapan Allâh sistemi ve düzeni), ölüleri diriltmeye Kaadir değil midir?

55 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!