Mâide Sûresi: 87-89

AÇIKLAMA:

 

Mâide Sûresi: 87-89 âyet grubu’nun, Hz. Rasûlullâh (a.s)’ı dinleyip kendilerini ölüm ötesine hazırlanmakta yetersiz gören, muhtemelen hristiyan ruhbaniyetinden de etkilenip (bir önceki Hadiyd Sûresi’nin son üç âyeti?), içlerinde Osmân B. Maz’ûn’un (kendini hadım etmek istediği rivayet edilir) da bulunduğu bazı sahabelerin, eşleri ile yatmamaya, geceleri uyumadan kıyam/salât etmeye, gündüzleri devamlı oruç tutmaya, yemin ederek başlamaları üzerine nâzil olduğu rivayet edilir!.. Cennet’ül Bak’ı’ya muhâcirlerden ilk defnolunan Osmân B. Maz’ûn, Bedir Savaşı’ndan yaklaşık üç ay sonra vefat etmiştir!..

Hz. Rasûlullâh (a.s)’ın Osmân B. Maz’ûn’u çağırıp şöyle dediği rivayet edilir: “Ben, senin için güzel bir örnek değil miyim!.. Ben, ruhbaniyetle ba’s olmadım (gönderilmedim)!”           

 

87-) Ya eyyühelleziyne amenû lâ tuharrimu tayyibati ma ehallAllâhu leküm ve lâ ta’tedu* innAllâhe le yuhıbbul mu’tediyn;

Ey iman edenler!.. Allâh’ın sizin için helal ettiği pak rızıkları haram kılmayın ve haddi aşmayın (Allâh’ın helal kıldığını haram kabul ederek)! Muhakkak ki Allâh haddi aşanları sevmez.

88-) Ve külu mimma razekakümullâhu halalen tayyiba* vettekullahelleziy entüm Bihi mu’minun;

Allâh’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve tayyib olanı yeyin... Korunun Allâh’tan ki siz O’na, Esmâ’sıyla nefsinizin hakikati olduğu inancıyla, iman edenlersiniz!

89-) Lâ yüahızükümullâhu Billağvi fiy eymaniküm ve lâkin yüahızüküm Bima ‘akkadtümül eyman* fekeffaratühu ıt’amü aşereti mesakiyne min evsetı ma tut’ımune ehliyküm ev kisvetühüm ev tahriyru rakabetin, femen lem yecid fesıyamu selaseti eyyam* zâlike keffaretü eymaniküm izâ haleftüm* vahfezu eymaneküm* kezâlike yübeyyinullahu leküm âyâtiHİ lealleküm teşkürun;

Allâh sizi düşüncesizce ettiğiniz yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz! Fakat kasıtlı - bilinçli yeminlerinizden sorumlu olursunuz! Bilinçli yeminin kefâreti, ailenize yedirdiğinizin orta yollusundan on yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır! Kim bunları yapacak imkâna sahip değilse, o takdirde üç gün oruç gerekir. İşte yemin ettiğinizde yeminlerinizin kefâreti budur! Yeminlerinizi muhafaza edin... Değerlendirirsiniz diye, Allâh işaretlerini sizin için işte böyle açıklıyor.

126 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!