Nûr Sûresi: 1-10

AÇIKLAMA:

 

Nûr Sûresi: 1-10 âyet grubu, ihtiva ettikleri zina hükümleri dolayısıyla, Nisâ’: 15-16’dan sonra, fakat Nisâ’: 25’ten ve Ahzâb: 30’dan önce nâzil olması hikmetli gözüküyor!..

Nitekim bazı tertiplerde Nûr Sûresi, Nisâ’ Sûresi’nden önceye yerleştirişmiştir; ki, bu, ilk (1-10) âyetleri dolayısıyla olabilir?...

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) Suretün enzelnaha ve feradnaha ve enzelna fiyha âyâtin beyyinatin lealleküm tezekkerun;

(Bu) inzâl ettiğimiz ve (hükmünü) gerekli kıldığımız bir sûredir... Tezekkür etmeniz (hatırlayıp düşünmeniz) için onda apaçık işaretler inzâl ettik.

2-) Ezzaniyetü vezzaniy feclidu külle vahıdin minhüma miete celdetin, ve lâ te’huzküm Bi hima ra’fetün fiy diynillahi in küntüm tu’minune Billâhi vel yevmil ahır* velyeşhed azâbehüma taifetün minel mu’miniyn;

Zina (evlilik dışı ilişki) yaşayan dişi ile zina eden erkek(e gelince)... Her birine yüz değnek vurun! Eğer Esmâ’sıyla hakikatiniz olan Allâh’a ve sonsuz gelecek yaşam sürecine iman etmiş iseniz, Allâh’ın Dininde (sisteminde) o ikisi ile ilgili acıma sizi engellemesin(bilakis bu ceza onlara rahmet ve sevginin sonucudur)... İman edenlerden bir kısmı da o ikisinin azabına şahit olsun.

3-) Ezzaniy lâ yenkihu illâ zaniyeten ev müşriketen, vezzaniyetü lâ yenkihuha illâ zanin ev müşrik* ve hurrime zâlike alel mu’miniyn;

Zina (evlilik dışı ilişki) yaşayan erkek ancak zina eden yahut müşrik bir dişiyi nikâh eder... Zina eden dişi de ancak zina eden veya müşrik bir erkekle nikâh eder. Bu, iman edenlere haram edilmiştir.

4-) Velleziyne yermunel muhsanati sümme lem ye’tu Bi erbeati şühedae fecliduhüm semaniyne celdeten ve lâ takbelu lehüm şehadeten ebeda* ve ülaike hümül fasikun;

İffetli kadınlara iftira atıp (zina iddiasında bulunup) sonra dört şahit getirmeyenlere gelince; onlara seksen kere sopa vurun ve onların şahitliklerini ebediyen kabul etmeyin... Onlar inancı bozulmuşların ta kendileridir.

5-) İllelleziyne tabu min ba’di zâlike ve aslehu* feinnAllâhe Ğafûrun Rahıym;

Ancak ondan sonra tövbe edenler ve hâllerini düzeltenler hariç... Muhakkak ki Allâh Ğafûr’dur, Rahıym’dir.

6-) Velleziyne yermune ezvacehüm ve lem yekün lehüm şühedaü illâ enfüsühüm feşehadetü ehadihim erbeu şehadatin Billâhi innehu lemines sadikıyn;

Kendi eşlerine zina iftirası atıp da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince; onların her birinin şahitliği, kendilerinin kesinlikle doğru söyleyenlerden olduğuna dair “Allâh” adına dört kere (yemin ederek) şahitliktir.

7-) Vel hamisetü enne lâ’netAllâhi aleyhi in kâne minel kâzibiyn;

Beşincisinde: Eğer yalancılardan ise, Allâh’ın lâneti kendi üzerine olsun, demesidir.

8-) Ve yedreü anhel azâbe en teşhede erbea şehadatin Billâhi innehu le minel kâzibiyn;

(Kendini savunan kadın da): O kesinlikle yalancıdır, diye “Allâh” adına dört kez kendi sözünün doğruluğuna yeminle, kendisinden ilgili cezayı savar.

9-) Vel hamisete enne ğadabAllâhi aleyha in kâne mines sadikıyn;

Ve beşincisinde: Eğer doğru söyleyenlerden ise Allâh’ın gazabı kendi üzerine olsun, demesidir.

10-) Ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuHU ve ennAllâhe Tevvabun Hakiym;

Ya üzerinizde Allâh’ın fazlı ve O’nun rahmeti olmasaydı ve Allâh muhakkak Tevvab ve Hakiym olmasaydı!

130 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!