Mâide Sûresi: 8-11

AÇIKLAMA:

 

Mâide Sûresi: 8-11 âyet grubu, Hz. Rasûlullâh (a.s)’a yahudilerin sû-i kasd niyet ve teşebbüsleri hakkında nâzil olduğu rivayet ediliyor...

8.âyetin, Hudeybiye Sulhu sonrası rastladıkları müşrik bir topluluktan, kendilerini Mekke’ye sokmayan müşriklerden, bunun acısını çıkartmak isteyen müslümanlar hakkında nâzil olduğu rivayeti de var...

Ancak 11.âyet’in Hz. Rasûlullâh (a.s)’a sû-i kasd teşebbüsü hakkında nâzil olduğu rivayeti kesindir!..

 

8-) Ya eyyühelleziyne amenû kûnu kavvamiyne Lillâhi şühedae Bil kıst* ve lâ yecrimenneküm şeneanü kavmin alâ ella ta’dilu* ı’dilu* huve akrebü lit takva, vettekullah* innAllâhe Habiyrun Bi ma ta’melun;

Ey iman edenler... Allâh için dosdoğru durun, âdil şahitler olun... Bir topluluğa olan nefretiniz sizi adaletsizliğe sevketmesin! Âdil olun, bu anlayış korunmaya daha yakındır... Allâh’tan korunun! Muhakkak ki Allâh tüm fiillerinizi (onların yaratanı olarak)Habiyr’dir.

9-) Ve’adAllâhulleziyne amenû ve amilus salihati lehüm mağfiretün ve ecrun azıym;

Allâh, iman edip imanının gereği fiilleri ortaya koyanlara (şöyle) vadetmiştir: “Onlar için mağfiret ve azîm bir mükâfat vardır.”

10-) Velleziyne keferu ve kezzebu Bi âyâtina ülaike ashabül cahıym;

Hakikati inkâr edenlere ve (Esmâ’nın açığa çıkışı olan) işaretlerimizi yalanlayanlara gelince; işte onlar cehennem halkıdır.

11-) Ya eyyühelleziyne amenüzküru nı’metAllâhi aleyküm iz hemme kavmün en yebsütu ileyküm eydiyehüm fekeffe eydiyehüm anküm* vettekullah* ve alellahi fel yetevekkelil mu’minun;

Ey iman edenler... Üzerinizdeki Allâh nimetini hatırlayın... Hani bir topluluk ellerini size uzatmaya (zarar vermeye) niyetlenmişti de, onların ellerini sizden çekmişti... Allâh’tan korunun! İman edenler, Allâh’a tevekkül etsinler (hakikatlerindeki El Vekiyl isminin, gereğini yerine getireceğine iman etsinler).

160 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!