Nisâ’ Sûresi: 176

AÇIKLAMA:

 

Nisâ’ Sûresi: 176.âyeti, nasıl ki Mâide: 101-108’de bazı detay hükümler bildiriliyorsa bu âyette de “kelâle”nin (ana-baba ve evlat mirasçısı olmayanın) mirası hakkında nâzil olmuştur!..

Sebeb-i nüzûl rivayetinde, Câbir B. Abdullâh hakkında ve soru üzerine nâzil olduğu haber veriliyor!.. 

İlgili rivayetlere göre Kurân’ın en son inen âyeti veya Rasûlullâh (a.s)’ın Veda Haccı’na hazırlandığı sırada inzâl olduğu söyleniyor!..

 

176-) Yesteftunek* kulillâhu yüftiyküm fiyl kelaleh* inimruün heleke leyse lehu veledün ve lehu uhtün feleha nısfü ma terek* ve huve yerisüha in lem yekün leha veled* fe in kanetesneteyni felehümessülüsâni mimma terek* ve in kânu ıhveten Ricalen ve nisaen felizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn* yübeyyinullahu leküm en tadıllu* vAllâhu Bi külli şey’in Aliym;

Senden açıklama-hüküm isterler... De ki: “Kelale (arkasında ana-baba ve çocuk bırakmamış olan) hakkında size Allâh fetva verir: Eğer çocuğu olmayıp, bir kız kardeşi bulunan bir erkek kişi ölürse, mirasının yarısı onundur... Çocuğu olmayan kız kardeş ölürse, erkek kardeş ona vâris olur... Eğer (ölen erkek kişinin kız kardeşleri) iki iseler, (erkek kardeşlerinin) mirasının üçte ikisi onlarındır... Eğer (mirasçı) kardeşler erkekler ve kadınlar ise (erkek - kız kardeşler durumunda birçoklarsa)(o zaman) bir erkeğe iki kadının payıdır”... Allâh, sapmayasınız diye size beyan ediyor... Allâh Bi-küllî şey’in - her şeyin Esmâ’sıyla hakikati olarak Aliym’dir.

183 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!